Obecná pravidla soutěží

 

Organizátorem soutěže je Ondřej Holinka, Vydavatelství Full Moon & Co. Adresa pro doručování soutěžních odpovědí je redakce@casopislamour.cz nebo SMS číslo.  Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území EU starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Zodpovězením soutěžní otázky zaslané e-mailem, SMS se příslušná osoba zavazuje dodržovat její pravidla. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. V případě potřeby si organizátor vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří tato pravidla poruší, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. 

Posledním termínem pro zaslání odpovědi do soutěže se rozumí 30. den ode dne zveřejnění soutěže. Vyhodnocení výsledků proběhne do deseti dnů od ukončení soutěže. Výsledky soutěže vyhodnocuje komise ve složení Adéla Hálková, Pavel Hamar a Daniela Révai.

Ceny výhercům věnuje společnost uvedená v časopisu. Ceny jsou předávány formou doporučené zásilky prostřednictvím České pošty. V případě, že se cena vrátí zpět do sídla organizátora jako nevyzvednutá  a výherce nepožádá o její opětovné zaslání do třiceti dnů od navrácení ceny, nárok na výhru propadá.

Každá osoba, která se soutěže účastní, výslovně souhlasí s tím, aby organizátor soutěže zpracovával jí poskytnuté osobní údaje, a to pro účely vyhodnocení soutěže. Organizátor tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke zpracování, o jejích právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné.

Kategorie: